Pozwolenie na budowę

Wszelkie informacje o potrzebnych dokumentach i formalnościach otrzymają Państwo na spotkaniu indywidualnym lub w przypadku pytań pocztą elektroniczną.

Załączniki do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę:

1. Projekt budowlany:

Do wniosku załączamy 4 egzemplarze projektu budowlanego. W przypadku projektów typowych projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki oraz adaptacji projektu do lokalnych warunków występujących w obrębie posadowienia budynku.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu lub aktualna decyzja o warunkach zabudowy:
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - wypis uzyskamy po złożeniu odpowiedniego wniosku w lokalnym urzędzie miasta / gminy.
 • lub decyzja o warunkach zabudowy (DWZ) - jeżeli dla terenu, na któtym znajduje się inwestycja, nie przygotowano MPZP należy wystąpić do urzędu miasta / gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku należy określić przybliżone parametry zabudowy.
3. Aktualna mapa do celów projektowych:

Opracowanie mapy zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. nasypy, doły), istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa.

4. Badania geotechniczne wraz z oceną warunków wodnych:

Badania wykonuje geolog / geotechnik. Zazwyczaj są to cztery odwierty na działce w narożach posadowienia domu. Dzięki badaniom uzyskujemy informacje na temat nośności podłoża, poziomie wód gruntowych, chłonności gruntu.

5. Pozostałe dokumenty, które mogą być dostarczane w trakcie tworzenia koncepcji i projektu:
 • wypis z rejestru gruntów – zawiera informację, czy w granicach działki są grunty rolne lub leśne. Wypis zamawia się w wydziale geodezji urzędu gminy. Na jego podstawie urzędnik wydający decyzję stwierdza, czy teren wymaga wyłączenia spod produkcji rolnej lub leśnej.
 • decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - uzyskaanie decyzji uzależnione jest od treści wypisu z rejestru gruntów. Wniosek i decyzję pozyskuje się w Starostwie Powiatowym. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej. W przypadku gdy grunty nie podlegają ochronie, Starosta wydaje zaświadczenie stwierdzające ten fakt. Sprawy o wydanie decyzji lub zaświadczenia prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 03.02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - sporządzane własnoręcznie lub na druku dostępnym w lokalnym urzędzie miasta / starostwie powiatowym
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
6. Warunki przyłączenia do sieci – media:

Należy uzgodnić warunki podłączenia i eksploatacji mediów. Potrzebne więc są wstępne uzgodnienia (będą załącznikami do projektu budowlanego), które zawiera się z różnymi jednostkami organizacyjnymi, dotyczące:

 • dostawy energii elektrycznej – z zakładem energetycznym;
 • dostawy wody – z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest wodociąg) lub z innym dostawcą;
 • odbioru ścieków – z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest kanalizacja) lub z odbiorcą ścieków ze szczelnego zbiornika – szamba;
 • wywozu odpadków – z zajmującą się tym firmą;
 • warunków dojazdu lub wjazdu na działkę – z zarządem dróg (wjazd z drogi publicznej) lub z właścicielem drogi (wjazd z drogi prywatnej);
 • gazu – z zakładem gazownictwa (jeśli jest gazociąg) lub dostawcą gazu w butlach;
 • energią cieplną w celach grzewczych – z odpowiednim dostawcą, np. OPEC-em lub dostawcą gazu ciekłego albo ropy.
7. Inne dokumenty:

Wymienione dokumenty są standardowo wymagane i składane wraz z projektem w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak uzgodnienia z konserwatorem przyrody, zabytków, konieczność uzsykania Decyzji środowiskowej, etc.